Arbeidsconflicten en mediation

 

In elke arbeidsorganisatie komen conflicten voor. Meestal worden die op de werkplek zelf opgelost of wordt de leidinggevende of een personeelsconsulent ingeschakeld.

Als dat om welke reden dan ook niet mogelijk is, kan een bemiddelaar (mediator) ingeschakeld worden.

De mediator kan als bemiddelaar optreden en van daaruit problemen van individuele medewerkers bespreekbaar maken. Dit kan hij/zij doen onder voorwaarde dat hij/zij niet hoeft te treden in de verantwoordelijkheid van de betrokken leidinggevende of andere betrokken functionarissen. Hij/zij zal zich terughoudend opstellen waar reeds andere functionarissen bij het probleem betrokken zijn. Hij/zij mengt zich niet in lopende bezwaar- of beroepsprocedures.

 

Het doel hiervan is het gezamenlijk oplossen van een geschil.

De mediator brengt de communicatie weer op gang en helpt partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak is die oplossing er wel, maar zien partijen deze niet doordat ze te zeer in het conflict gewikkeld zijn.

Vaak kan er een creatieve oplossing worden bereikt waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

 

De uitgangspunten bij mediation zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Van partijen wordt een actieve houding verwacht. De mediator stimuleert overleg en het zoeken van alternatieve oplossingen. Niet formele standpunten en het verleden, maar de belangen van partijen en de toekomst staan centraal.

 

Ook partijen zelf kunnen een (gezamenlijk) verzoek tot mediation doen.

 

Voor werknemers

Als u betrokken bent bij een arbeidsconflict, dan wilt u dit zo snel mogelijk uit de wereld helpen. Als uw leidinggevende hier niet in slaagt of als partijdig wordt beschouwd, dan kan hulp van een onafhankelijke mediator worden ingeroepen. Hoe pakt u dit aan?  

 

Bespreek de mogelijkheid van mediation eerst met uw leidinggevende, personeelsconsulent of bedrijfsarts en of zij hiertoe bereidt zijn.

Als de andere partij akkoord gaat met mediation, dan kunt u (beiden) een mediator benaderen.

 

N.B.: Als u door het conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, dan zijn u en uw werkgever wettelijk verplicht om samen een ‘re-integratieplan’ op te stellen. Een van de acties die u bij het opstellen van het re-integratieplan kunt voorstellen is mediation.

 

Voor werkgevers

Conflicten op het werk hebben een negatieve invloed op de werksfeer en daarmee op de resultaten van het bedrijf. Daarnaast leidt een conflict vrijwel altijd tot ziekteverzuim en daarmee tot een verminderde productiviteit en hoge kosten. Tenslotte eindigt een geëscaleerd arbeidsconflict niet zelden in een duur ontslag.

Als het u niet lukt een arbeidsconflict op te lossen of als partijdig wordt beschouwd, dan kan hulp van een onafhankelijke mediator worden ingeroepen. Hoe pakt u dit aan?

 

1.  Bespreek de mogelijkheid van mediation met de betrokken partijen en eventueel de bedrijfsarts en/of personeelszaken. 2.  Als partijen akkoord gaan met mediation, dan kunt u een mediator benaderen.

 

N.B.: Als een medewerker door een conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, dan zijn werkgever en werknemer verplicht om samen een ‘re-integratieplan’ op te stellen. Een van de acties die u bij het opstellen van het re-integratieplan kunt voorstellen is mediation.